INVESTMA

INVESTMA jest firmą wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze dużych i małych inwestycji budowlanych. Firma specjalizuje się w inwestorstwie zastępczym, sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, prowadzenia konsultingu budowlanego, a także w kompleksowym przygotowaniu i obsłudze inwestycji. Firmę tworzy zespół specjalistów obejmujący: inżyniera kontraktu sprawującego nadzór nad pracą zespołu, prowadzącego koordynację i rozliczenia finansowe budowy, występującego przed Inwestorem i Wykonawcą zadania inwestycyjnego inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających: wymagane kwalifikacje i uprawnienia we wszystkich branżach objętych nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, członkostwo w izbie inżynierów budownictwa Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres:

Skoroszewska 7/35
02-495 Warszawa

NIP:

549-202-60-82

biuro@investma.pl

Tel: 502 120 411 Tel: 602 574 517

Adres korespondencyjny

INVESTMA

Adres: Skoroszewska 7/35

02-495 Warszawa

Oferta

INVESTMA oferuje usługi w następujących obszarach:

 Przygotowanie inwestycji

 

 • współpraca z Inwestorem przy wyborze terenu pod inwestycję, weryfikacja jego przydatności pod zabudowę,

 • współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych

 • współpraca z Inwestorem przy wyborze Projektanta i zawarciu umowy o prace projektowe

 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji

 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy kompletacji uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę włącznie

 • ewidencjonowanie, dystrybucja i archiwizowanie opracowań projektowych

 • współudział lub samodzielne opracowanie budżetu inwestycji

 • opracowanie harmonogramów rzeczowych i finansowych

 • organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych

 • opracowanie wyników postępowania, rekomendacja Wykonawcy

 • współudział w negocjacjach kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw

 • powiadomienie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót

 • wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy

 • przekazanie placu budowy

 Prowadzenie inwestycji

 • reprezentowanie Inwestora w stosunku do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego

 • koordynacja wykonawstwa zadania inwestycyjnego, organizacja i prowadzenie cyklicznych narad, sporządzanie raportów dla Inwestora

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przedsięwzięcia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 , Nr 100 , poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 , Nr 115, poz. 1229 , Nr 129 , poz. 1439) i integralnie związanych z ww. ustawą przepisów wykonawczych

 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi kontraktami

 • kontrola jakości robót

 • kontrola realizacji harmonogramów rzeczowych

 Prowadzenie rozliczeń finansowych

 • nadzór nad realizacją harmonogramów finansowych

 • weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót

 • uzgadnianie faktur za roboty

 • bieżące ewidencjonowanie kosztów

 • opracowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego

 

Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego

W zakresie odbiorów końcowych

Formularz kontaktowy

 
 _  _  _  _  __  __  _  _  
| \ / || | || | || \ \\/ // | || | || 
| \/ || | || | ||  \  // | || | || 
| . . || | \\_/ ||  / . \\ | \\_/ || 
|_|\/|_|| \____//  /_//\_\\ \____// 
`-` `-`  `---`  `-` --`  `---`  
                    

Lokalizacja